בעמוד זה מפורטים קישורים למגוון רחב של וידאו קליפים קצרים וממוקדים שיצרתי. אורכם של רוב הוידאו קליפים איננו עולה על 8 דקות וכולם צולמו בעברית.

הקדמה
כתיבת התכנית Hello World בסביבת הפיתוח Eclipse
תהליך הפיתוח באמצעות שורת הפקודה
תהליך הפיתוח באמצעות שורת הפקודה כאשר יש שימוש במשפט ה-package
שימוש בקבצי jar חיצוניים אשר כוללים מחלקות שבהן רוצים להשתמש
הרגישות של שפת התכנות Java לאותיות גדולות וקטנות
הסבר למשפט ה-package
הסבר למשפט ה-import
ה-import האוטומאטי ל-package ששמו java.lang
ביצוע Debugging באמצעות ה-IntelliJ
כללים במתן שמות ל-packages
הכללים במתן שמות למחלקות
הכללים במתן שמות לפונקציות
הכללים במתן שמות למשתנים
הכללים במתן שמות לקבועים
מהו משתנה שאנו יוצרים בתכנית
מהו project ומהו workspace ב-eclipse

יסודות השפה
שימוש במשתנים מקומיים מטיפוס int
הסבר להבדל בין function ל-method
שימוש במשפט התנאי if else
כתיבת לולאת while
כתיבת לולאת do while
כתיבת לולאת for
הסבר לאופן פעולתה של לולאת for
כתיבת לולאת foreach
הסבר לפקודה System.out.println
מספרים שלמים בבסיס בינארי
משפט switch case שפועל על מחרוזות תווים
שימוש בקו תחתי בכתיבת ערכים מספריים
ההבדל בין value type לבין reference type

מחלקות ואובייקטים
הסבר למושג אובייקט בתכנית שכתובה בג'אווה
הגדרת מחלקה ויצירת אובייקטים
הסבר פעולתה של תכנית שמגדירה מחלקה ויוצרת ממנה אובייקטים
שימוש ב-Debugger כדי להבין קוד שכולל יצירה של אובייקטים
הסבר אופן השימוש במילה השמורה this
המתודות הסטטיות במחלקה Math
הגדרה של מספר classes באותו קובץ
הגדרה של enum חדש
הגדרה של enum אשר כולל משתנים ומתודות
שימוש ב-enum במשפט switch case
הפונקציה values שקיימת בכל enum
הגדרת enum בצירוף constructor
הגדרת enum אשר כולל מתודה אבסטרקטית

מערכים ומחרוזות תווים
כתיבת תכנית שכוללת שימוש במערך פשוט של מספרים
הסבר לאופן היצירה והשימוש במערך פשוט של מספרים
כתיבת תכנית שכוללת שימוש במערך של אובייקטים
שליחת ארגומנטים לתכנית כשמפתחים באקליפס
המחלקות StringBuffer ו-StringBuilder
לולאת for each

הורשה וממשקים
כתיבת תכנית שכוללת הגדרה של מחלקה שיורשת ממחלקה אחרת
כתיבת תכנית שכוללת הגדרה של מחלקות שמיישמות interface מסויים
הסבר אופן השימוש במילה super בהקשר של קריאה להפעלת constructor מסויים
הסבר אופן השימוש במילה super בהקשר של הגדרת מתודה מחדש (overriding)
הסבר אופן פעולתה של המתודה toString() אשר נהוג להגדירה מחדש (overriding)

יכולות שיקוף
הדגמה לשימוש פשוט ב-Reflection
הדגמה לשימוש מורכב ב-Reflection

מחלקות פנימיות
מחלקה פנימית רגילה
ביצוע Reflection למחלקה פנימית
מחלקה פנימית אנונימית
דוגמה למחלקה פנימית אנונימית
יצירת אובייקט ממחלקה פנימית רגילה

יישומונים
דוגמא פשוטה ליישומון

תיכנות מקבילי
הסבר לאופן בו יוצרים threads חדשים בתכנית
הסבר לאופן בו יוצרים threads חדשים באמצעות ירושה מ-Thread
הסבר לאופן בו פועלות המתודות wait ו-notify

טיפול בשגיאות
הסבר למנגנון הטיפול בשגיאות בג'אווה
שימוש במשפט try-with-resources שנתמך החל מג'אווה 7
טיפול ביותר מסוג אחד של exception במשפט catch אחד

ממשק משתמש
יצירת ממשק משתמש בסיסי ב-Swing
הסבר לאופן השימוש ב-BorderLayout
הסבר לאופן השימוש ב-GridLayout
אופן השימוש במחלקה JPanel

טיפול באירועים
הסבר לאופן בו פועל המנגנון לטיפול באירועים

קלט פלט
הסבר לתכנית שמעתיקה קובץ נתון לקובץ חדש
אופן השימוש במחלקה File
ביצוע Serialization לאובייקטים

מבני נתונים
הסבר לאופן השימוש במבני נתונים מסוג Map
הסבר לאופן השימוש במבני נתונים מסוג List
הסבר לאופן השימוש במבני נתונים מסוג Set

תקשורת
הסבר לתכנית שרת לקוח ב-TCP\IP
אופן השימוש במחלקה URL

תבניות תיכנות
דוגמא למימוש של Factory ב-Java
דוגמא למימוש של Singletone ב-Java
דוגמא למימוש של Adapter ב-Java
דוגמא למימוש של Facade ב-Java
דוגמא למימוש של Decorator ב-Java
דוגמא למימוש של Prototype ב-Java
דוגמא למימוש של Proxy ב-Java
דוגמא למימוש של Template ב-Java
דוגמא למימוש של Observer ב-Java
דוגמא למימוש של Bridge ב-Java
דוגמא למימוש של Composite ב-Java
דוגמא למימוש של Flyweight ב-Java
דוגמא למימוש של Iterator ב-Java
דוגמא למימוש של State ב-Java
דוגמא למימוש של Command ב-Java
דוגמא למימוש של Strategy ב-Java
דוגמא למימוש של Interpreter ב-Java
דוגמא למימוש של Memento ב-Java
דוגמא למימוש של Builder ב-Java
דוגמא למימוש של Abstract Factory ב-Java
דוגמא למימוש של Chain of Responsibility ב-Java
דוגמא למימוש של Mediator ב-Java
דוגמא למימוש של Visitor ב-Java

מחלקה גנרית
הסבר לאופן ההגדרה ולאופן השימוש ב-Generic Class
יצירת אובייקט ממחלקה גנרית מבלי לציין את הטיפוס החל מג'אווה 7
אופן השימוש ב-Bounded Wild Card
שימוש ב-Generic Type שיש לו יותר מ-Parametric Type אחד
המגבלה שקיימת בשימוש במערכים של אובייקטים שנוצרו מ-Generic Type
הפעלת הפונקציה getClass על אובייקט שנוצר מ-Generic Type
שימוש באופרטור instanceof כאשר בודקים אובייקט שנוצר מ-Generic Type

שימוש ב-Log4j
דוגמא פשוטה לשימוש ב-Log4j
שימוש ב-FileAppender

שימוש ב-lambda expression
דוגמא פשוטה לשימוש ב-lambda expressions

פיתוח Java Servlets & JSP
פיתוח Java Servlet באמצעות Eclipse
פיתוח מסמך JSP באמצעות Eclipse
ביצוע Debugging ל-Java Servlet באמצעות Eclipse
ביצוע Debugging למסמך JSP באמצעות Eclipse
שליחה של פרמטרים למסמך JSP באמצעות ה-HTTP request
שליחה של פרמטרים ל-Java Servlet באמצעות ה-HTTP request
אובייקט ה-Servlet Context שקיים בכל web application
שליחת HTTP Headers יחד עם התשובה
קבלת מידע על ה- HTTP Headers שהגיעו עם הבקשה
הפעלה של Tomcat משורת הפקודה

בדיקות תוכנה
בדיקות unit tests באמצעות intellij ו-junit

סביבת הפיתוח IntelliJ
ה-tool window שקיים ב-IntelliJ
הגבלת מספר חלונות העריכה הפתוחים
שליטה בצבעים, בגופן ובמראה הכולל
ה-tool שקיימים ב-tool windows
חלון ה-terminal
התקנת plugins חדשים ב-IntelliJ
ביצוע export ו-import להגדרות של סביבת הפיתוח
ההבדל בין project ו-modules
הגדרת ה-JDK שעימו אנו עובדים
השימוש ב-facets והצמדתם ל-modules שבפרוייקט

הסמינר המקיף והיסודי ביותר בנושא - Kotlin Lambda Expressions

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.